Voorwaarden Lipo cavitatie - Beauty Trend Skin Solutions

T: 06 - 30731074
Beauty Trend Skin Solution
Glinkastraat 257 - Almere
Ga naar de inhoud

Voorwaarden Beauty Trend Skin Solution


Per 01-09-2015 van Beauty Trend Skin Solution (hierna te noemen Beauty trend)

Artikel 1 - Abonnementsduur en beëindiging
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Beauty trend en personen die –op welke basis dan ook- gebruik maken van de diensten op de afslank appratuur. Abonnementen van Beauty trend worden aangegaan voor een vooraf overeengekomen periode, na de overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor paalde tijd en zonder opzegging voortgezet. Ingegane abonnementen kunnen binnen de vooraf overeengekomen periode niet worden beëindigd. Geen gebruikmaking van het abonnement schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 2 – Aanmelding als Beauty trend-lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven en nadat de aspirant Beauty trend lid het inschrijfformulier in de schoonheidssalon heeft ondertekend en in bepaalde gevallen kan Beauty trend ook een kopie van de bankpas en identiteitspas.

Artikel 3 – Tijdelijke onderbreking
Tijdelijke onderbreking is alleen mogelijk in geval van zwangerschap, langdurige ziekte en/of blessures op vertoon van een medische verklaring. Uw abonnement wordt in dat geval voor een bepaalde periode opgeschoven. Onderbrekingen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend en gaan op z’n vroegst in een maand vooraf aan de ingangsdatum. Onderbreken voor vakantie kan alleen i.c.m. een jaarabonnement (1 maand per kalenderjaar).

Artikel 4 - Lidmaatschap strikt persoonlijk tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 5 – Tijdens officiële feestdagen behoudt Beauty trend het recht haar faciliteiten te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot reductie van abonnementskosten of verlenging van de abonnementsperiode.

Artikel 6 – Gezondheid
Alvorens u gebruik maakt van de faciliteiten van Beauty trend dient u een medische keuring te ondergaan. Door gebruikmaking van het abonnement en de faciliteiten verklaart u dat u voor keuring heeft zorggedragen en dat er geen medische beperkingen zijn voor het gebruik. U dient er zorg voor te dragen dat de van belang zijnde medische gegevens of beperkingen bij Beauty trend bekend zijn en u dient begeleiders daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 7 - Conformering overeenkomst, orde, instructievoorschriften en huisregels
De abonnementhouder verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier de door Beauty trend opgestelde huisregels na te leven en instructies uit te voeren. Het is niet toegestaan drugs of andere stimulerende middelen te gebruiken. Luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal is niet toegestaan. Bij overtreding van de regels is Beauty trend gerechtigd u de toegang tot de schoonheidssalon te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 8 - Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de faciliteiten en diensten van Beauty trend geschiedt geheel op eigen risico. Beauty trend wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige ander schade veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is.

Artikel 9 – Reserveringen
U kunt reserveren voor de behandelingen. Annuleren kan tot 24 uur van tevoren, wanneer u niet of te laat annuleert kan er in het vervolg toegang tot de behandeling worden geweigerd.  Wanneer u niet of te laat annuleert wordt dit in mindering gebracht op het tegoed aan afspraken. Geen gebruikmaking van de mogelijkheid om afspraken te plannen, geeft geen recht op teruggaaf van (een deel) van de contributie.

Artikel 10 – Aanvullende voorwaarden
Indien er sprake is van aanvullende voorwaarden dan staat dit vermeld op de overeenkomst.

Artikel 11 – Automatische incasso & betalingen
Na het machtigen van Beauty trend  om uw maandelijkse contributie van uw rekening te incasseren dient u er zorg voor te dragen dat automatische incasso ook daadwerkelijk mogelijk is. Bij een mislukte automatische incasso zal Beauty trend een herinnering versturen, mocht de herinnering niet leiden tot een betaling, kan Beauty trend € 10,- administratiekosten in rekening brengen. Indien u ook na een schriftelijke herinnering in gebreke blijft zal Beauty trend de contributie van de gehele looptijd van het abonnement opeisen vermeerderd met de kosten van het incassobureau / gerechtsdeurwaarder alsmede eventuele gerechtelijke kosten.

Artikel 12 - Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Beauty trend beoordeeld en beslist.


Glinkastraat 257
1323 RK Almere
T: 06 - 30731074
OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
* na 18.00 uur alleen op afspraak
** alleen op afspraak
AANMELDEN NIEUWSBRIEF


Naam
E-mail
Beautytrend Skin Solution Almere @ 2023
Volg ons op
gesloten
11.00 - 20.00 *
10.00 - 19.00 *
11.00 - 20.00 *
11.00 - 20.00 *
10.00 - 18.00
12.00 - 18.00 **
E-mail
CONTACT INFO
Glinkastraat 257
1323 RK Almere
T: 06 - 30731074
Terug naar de inhoud